Zarząd Powiatu Kolneńskiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w gminie Kolno, w obrębie Kozioł [0021], oznaczonej działką nr 453/3 o powierzchni 0,1306 ha, o uregulowanym stanie prawnym w księdze wieczystej LM1L/00027251/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Łomży.

Cena wywoławcza: 50 000,00 zł

Wadium: 5 000,00 zł

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest od podatku VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, ze zm.).

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w PLN do dnia 6 października 2021 r. na konto: Starostwo Powiatowe w Kolnie Nr 05 8754 0004 0000 4154 2000 0080 Bank Spółdzielczy w Kolnie z oznaczeniem „wadium przetargowe”.

Przetarg odbędzie się dnia 11 października 2021 r. o godz. 1100 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kolnie przy ulicy 11 Listopada 1 – w sali konferencyjnej (pokój nr 225).

Dodatkowe informacje o nieruchomości lub przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kolnie ul. 11 Listopada 1, pokój 317/318 oraz pod nr tel. (86) 278-48-89 bądź (86) 278-48-90.

Pełny tekst Ogłoszenia o przetargu znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Kolneńskiego Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa własności zabudowanej nieruchomości położonej w obr.Kozioł - Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Kolneńskiego (wrotapodlasia.pl), na tablicach ogłoszeń: Starostwa Powiatowego w Kolnie, Urzędu Gminy Kolno i sołectwa wsi Kozioł oraz w internetowym serwisie www.otoprzetargi.pl.

 

Kolno, dnia 1 września 2021 r.              

                                                                       W imieniu Zarządu Powiatu Kolneńskiego

                                                                                 Starosta Kolneński

                                                                                   Tadeusz Klama