Loga COVID

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kolnie ogłasza nabór wniosków na:
  1. Dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy /art.15 zzb/ .
  2. Dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną, niezatrudniającą pracowników /art. 15zzc/.
  3. Dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przez organizacje pozarządowe oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne/ art. 15 zze/.
Wymienione instrumenty będą współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wyłącznie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (dotyczy wynagrodzeń pracowników w wieku 30 lat i więcej) oraz ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (dotyczy pracowników poniżej 30 roku życia). 
  
            Nabór wniosków w tej edycji zakończy się w dniu 30 kwietnia 2020r.

Wniosek  wraz z wymaganymi dokumentami można złożyć elektronicznie na stronie praca.gov.pl  lub pobrać ze STRONY URZĘDU i wypełniony złożyć:
  • elektronicznie, przy wykorzystaniu kwalifikowalnego podpisu elektronicznego lub przez profil zaufany
  • pocztą tradycyjną na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 46,  18- 500 Kolno
  • osobiście pozostawiając wniosek wraz z umową i załącznikami w skrzynce podawczej na parterze urzędu
Dodatkowe informacje:
Centrum Aktywizacji Zawodowej tel. 86 278 95 18, 86 278 95 33, 86 278 95 30. 

Bardzo ważne !

I. Złożenie wniosku i umowy poprzez platformę praca.gov.pl  po opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym, pozwoli na obsługę sprawy bez konieczności wizyty w powiatowym urzędzie pracy i znacznie przyśpieszy otrzymanie dofinansowania.

II. Do wniosku składanego drogą tradycyjną (pocztą tradycyjną lub  pozostawianego w skrzynce podawczej) prosimy dołączać dwa egzemplarze umowy wraz z załącznikami  podpisanymi przez wnioskodawcę. Złożenie kompletu dokumentów  (wniosek , 2 podpisane egzemplarze umowy z załącznikami  ) ułatwi i przyśpieszy rozpatrzenie wniosku.  
 
Załączniki
15zzb_umowa_z_zalacznikami i formularzem_v3.pdf (pdf, 355 KB)
15zzb_zasady_v3.pdf (pdf, 269 KB)
15zzb_kalkulator_v.3.5.xlsx (xlsx, 99 KB)
15zzc_umowa_samozatrudnieni_z_zalacznikami_v4_15.04.2020.pdf (pdf, 415 KB)
15zzc_zasady_samozatrudnieni_v4.pdf (pdf, 381 KB)
15zze_kalkulator_organizacje_pozarzadowe_v.1.0.xlsx (xlsx, 99 KB)
15zze_umowa_z_zalacznikami_organizacje_pozarzadowe_v4.pdf (pdf, 495 KB)
15zze_zasady_organizacje_pozarzadowe_v4.pdf (pdf, 305 KB)