48. Sesja Powiatu Kolneńskiego odbyła się 12 października.

 

Obrady rozpoczął Starosta Kolneński Tadeusz Klama przedstawiając sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. W omawianym okresie odbyły się trzy posiedzenia zarządu na których rozpatrywano bieżące sprawy powiatu.

Zarząd między innymi zajmował się:

  • zarządzeniami dyrektora Szpitala Ogólnego w Kolnie w sprawie zmiany plan inwestycyjnego na lata 2021-2023 oraz w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2023 rok.
  • ogłosił konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kolnie a następnie powołał komisję konkursową do przeprowadzenia tego konkursu. 
  • przyjął do przedstawienia dla radnych informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kolneński za rok szkolny 2022-2023

 

W trakcie omawiania prac Zarządu Powiatu Starosta poinformował, że Powiat otrzymał dofinansowania:

  • z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do trzech dróg: Rybnica Łacha ulica Polowa w Stawiskach, w miejscowości Kozioł na łączną kwotę 4.161.330 zł co stanowi 60% budowy tych inwestycji.
  • w ramach Rządowego Funduszu Polskiej Ład Program Inwestycji Strategicznych otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 11.065.478,39 zł na rozbudowę o halę sportowej i przebudowę Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie co stanowi 90% wartości kosztorysowej tego obiektu.

 

W trakcie obrad zostały przyjęte między innymi uchwały w sprawie:

  • zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2023 r.;
  • dokonania wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Szpitala Ogólnego w Kolnie za rok obrotowy 2023 i 2024;
  • przyznania dotacji w 2023 roku z budżetu powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie powiatu kolneńskiego;