Zapraszamy od 1 maja 2023 roku

 

 1. jednostki samorządu terytorialnego gminy, powiaty i województwa w rozumieniu Konstytucji RP oraz ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie województwa lub ich jednostki organizacyjne;
 2. kościoły lub inne związki wyznaniowe, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania oraz ich osoby prawne;
 3. organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 4. podmioty lecznicze wymienione w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej oraz spółki prawa handlowego utworzone z przekształcenia tych podmiotów, w których większość udziałów ma Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego, świadczące opiekę ginekologiczną, w tym opiekę prekoncepcyjną (opieka w okresie przed planowaną ciążą), opiekę podczas ciąży oraz po porodzie;

 

do ubiegania się o dofinansowanie projektów poprawiających dostępność przestrzeni publicznej i usług świadczonych przez te podmioty.

 

Termin składania wniosków upływa 15 lipca 2023 roku o godzinie 23:59.

Program realizowany jest w czterech modułach:

 

 1. Moduł A: likwidacja barier architektonicznych lub informacyjno-komunikacyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne.
 2. Moduł B: likwidacja barier architektonicznych lub informacyjno-komunikacyjnych przez kościoły lub inne związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne.
 3. Moduł C: utworzenie dostępnych lub poprawa dostępności placów zabaw przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne, kościoły lub inne związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne oraz organizacje pozarządowe.
 4. Moduł D: likwidacja barier technicznych, informacyjno-komunikacyjnych oraz wyposażenie w technologie wspomagające i urządzenia umożliwiające skorzystanie przez osoby z niepełnosprawnością z usług świadczonych przez podmioty lecznicze. Moduł ten obejmuje możliwość skorzystania z opieki ginekologiczno-położniczej powszechnie dostępnej, z której osoby z niepełnosprawnościami nie mogą korzystać z uwagi na występujące bariery.

 

Wniosek w module A obejmuje w szczególności:

 

 1. potwierdzenie statusu jednostki samorządu terytorialnego lub jej jednostki organizacyjnej, jako adresata Programu;
 2. udokumentowanie posiadania środków finansowych, które mogą zostać przeznaczone na co najmniej 20% wkładu własnego albo opis koncepcji ich pozyskiwania;
 3. opisanie jakie bariery, co najmniej w zakresie określonym przez minimalne wymagania, o których mowa w art. 6 ustawy o zapewnianiu dostępności zostaną usunięte w wyniku realizacji projektu. Wnioskodawca opisze, jak likwidacja wskazanych barier przyczyni się do zapewnienia dostępności dla osób z niepełnosprawnością;
 4. wskazanie, ile osób z niepełnosprawnością rocznie korzysta z usług adresata, a ile osób skorzysta rocznie w wyniku realizacji projektu.

 

 

 

W ramach programu można otrzymać do 80% dofinansowania, a maksymalna wysokość kwoty dofinansowania nie może być wyższa niż:

 

* w przypadku wniosków dotyczących Modułu A: 550.000,00 zł;

* w przypadku wniosków dotyczących Modułu B: 550.000,00 zł;

* w przypadku wniosków dotyczących Modułu C: 550.000,00 zł;

* w przypadku wniosków dotyczących Modułu D: 100.000,00 zł.

 

 

 

Składanie wniosków odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej przez Generator wniosków dostępny pod adresem dpp.pfron.org.pl<https://dpp.pfron.org.pl/>.

 

Pytania w sprawie programu można kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.<mailto:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.> lub infolinię pod numerem 22 581 84 10 wew. 4.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z programem<https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/dostepna-przestrzen-publiczna/dokumenty-programowe/tresc-programu/>, procedurą<https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/dostepna-przestrzen-publiczna/dokumenty-programowe/procedury-realizacji-programu/> oraz uważne wypełnianie wniosków.

 

 

 

Agnieszka Derewońko

Samodzielny Specjalista

 1. dostępności informacyjno-komunikacyjnej

 

Oddział Podlaski

tel. 857338710

 

 1. Fabryczna 2

15-483 Białystok