Jesteś uchodźcą z Ukrainy?

Oto zmiany dotyczące Ciebie i Twojej rodziny w ramach zakwaterowaniazbiorowego

 

 Ważne!

 

 1. Od dnia 28.01.2023r. obywatel Ukrainy w terminie 30 dni od dnia przybycia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, składa do gminy wniosek o nadanie numeru PESEL. Złożenie wniosku o nadanie numeru PESEL w ww. terminie będzie skutkowało uznaniem dalszego pobytu obywatela Ukrainy na terytorium RP za legalny;
 2. Wojewoda oraz jednostki samorządu terytorialnego oraz inne podmioty publiczne podmioty, oceniają możliwość partycypacji w kosztach pomocy osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, uniemożliwiającej ich udział w kosztach pomocy.

 

Przydatne strony internetowe:

https://www.gov.pl/web/ua

https://www.gov.pl/web/granica - informacje o pomocy państwa Polskiego dla uchodźców z Ukrainy (w tym w j. ukrańskim)

https://lang-psz.praca.gov.pl/uk – dostępne w języku ukraińskim informacje o pomocy urzędów pracy, dane kontaktowe urzędów pracy

https://zielonalinia.gov.pl/zielona-linia-wersja-rosyjska-34234 (j. rosyjski) (informacje o ofertach pracy, o pomocy urzędów pracy)

https://oferty.praca.gov.pl/ - baza ofert pracy (w tym część informacji w języku ukraińskim)

https://eures.praca.gov.pl – baza ofert pracy w Europie (dostępne tłumaczenie na j. ukraiński)

aplikacja ePraca (w j. polskim)

 

            

 

 

Zmiany dotyczące zakwaterowania po nowelizacji 13 stycznia 2023 r. ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium

 

Nowelizacja zmienia zasady udzielania pomocy w ramach tzw. zakwaterowania zbiorowego o regulacje wprowadzające partycypację obywateli Ukrainy w kosztach wyżywienia i zakwaterowania oraz określające maksymalny okres świadczenia pomocy.

 

 1. Wojewoda, jednostki samorządu terytorialnego oraz inne podmioty publiczne oraz podmioty mogą zapewnić pomoc, nie dłużej niż przez 120 dni od dnia pierwszego wjazdu obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Obowiązuje od 1 marca 2023 r

 1. Po upływie 120 dni od dnia pierwszego wjazdu obywatela

Ukrainy na terytorium  RP  wojewoda oraz podmioty określone wyżej mogą zapewnić pomoc, w przypadku posiadania przez obywatela Ukrainy numeru PESEL oraz pokrycia przez niego, z góry, 50% kosztów tej pomocy, nie więcej niż 40 zł za osobę dziennie. Równowartość 50% kosztów pomocy obywatel Ukrainy uiszcza podmiotom realizującym  na rzecz wojewody oraz podmiotów usługi w zakresie zakwaterowania  i całodziennego wyżywienia. 

Obowiązuje zbiorowego dla obywateli Ukrainy. 

Obowiązuje od 1 marca 2023 r.

 

 1. Po upływie 180 dni od dnia pierwszego wjazdu obywatela Ukrainy na terytorium RP wojewoda oraz podmioty określone w pkt 1 mogą zapewnić pomoc, w przypadku posiadania przez obywatela Ukrainy numeru PESEL oraz pokrycia przez niego, z góry, 75% kosztów tej pomocy, nie więcej niż 60 zł za osobę dziennie. Równowartość 75% kosztów pomocy obywatel Ukrainy uiszcza podmiotom realizującym na rzecz wojewody oraz podmiotów usługi w zakresie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego dla obywateli Ukrainy.

Obowiązuje od 1 maja 2023 r.  

 

Katalog osób, do których nie będą miały zastosowania ww. zasady:

 • posiadają orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100 i 173);
 • ukończyli:

 

 1. w przypadku kobiet – 60 rok życia,
 2. w przypadku mężczyzn – 65 rok życia;  są kobietami w ciąży lub osobami wychowującymi dziecko do 12 m. życia;
 • samotnie sprawują na terytorium RP opiekę nad trojgiem i więcej dzieci;
 • są małoletnimi;
 • znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, uniemożliwiającej ich udział w kosztach pomocy
 • osób sprawujących opiekę nad osobami posiadających orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności
 • opiekunów tymczasowych ustanowionych dla małoletnich.

 

 


 

Ви біженець з України?

Ось зміни, що стосуються колективного поселення для вас та вашої родини

 

Bажливо!

 
 

 1. З 28.01.2023р громадянин України протягом 30 днів з моменту прибуття на територію Республіки Польща подає заяву в муніципалітет на номер PESEL. Подання заявки на номер PESEL у вищевказаному призведе до визнання законним подальше перебування громадянина України на території Республіки Польща;
 2. Воєвода та органи місцевого самоврядування та інші публічні установи оцінюють можливість участі у витратах на допомогу особам, які перебувають у складній життєвій ситуації, що перешкоджає їх участі у витратах на допомогу.

 

 Корисні сайти::

https://www.gov.pl/web/ua

https://www.gov.pl/web/granica - інформація про допомогу польської держави біженцям з України (в т.ч. укр)

https://lang-psz.praca.gov.pl/uk – інформація про допомогу служб зайнятості українською мовою, контакти служб зайнятості

https://zielonalinia.gov.pl/zielona-linia-wersja-rosyjska-34234 - (рос.) (інформація про пропозиції роботи, довідка служби зайнятості)

https://oferty.praca.gov.pl/ - база даних пропозицій роботи (включаючи частину інформації українською)

https://eures.praca.gov.pl – база пропозицій роботи в Європі (можливий переклад українською)

Додаток ePraca (польською мовою)

            

 

Зміни щодопоселенняпісля внесення змін від 13 січня 2023 року до Закону від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї країни

 

Поправка змінює правила надання допомоги за т.зв колективне поселення o положення про запровадження участі громадян України у витратах на харчування та проживання та визначення максимального строку допомоги.

 

 1. Воєвода, органи місцевого самоврядування та інші публічні установи та установи можуть надавати допомогу не довше ніж 120 днів від дати першого в’їзду громадянина України на територію Республіки Польща. Діє з 1 березня 2023 року.
 2. Після 120 днів від дати першого в’їзду громадянина України на територію Республіки Польща воєвода та вищезазначені суб’єкти можуть надати допомогу, якщо громадянин України має номер PESEL і покриває 50% витрати на цю допомогу заздалегідь, не більше 40 злотих на особу на день. Еквівалент 50% вартості допомоги сплачує громадянин України суб’єктам, які надають послуги на користь воєводи та суб’єктам у сфері колективного розміщення та повного пансіону громадян України. Діє з 1 березня 2023 року.

 

 1. Після 180 днів від дати першого в їзду громадянина України на територію Республіки Польща воєвода та суб’єкти, зазначені в пункті 1, можуть надати допомогу, якщо громадянин України має номер PESEL і покриває 75% витрат на цю допомогу заздалегідь, не більше 60 злотих на особу на день. Еквівалент 75% вартості допомоги сплачує громадянин України суб’єктам, які надають послуги на користь воєводи та суб’єктам у сфері колективного проживання та повного пансіону громадян України. Діє з 1 травня 2023 року.

 

Перелік осіб, на яких вищезазначені правила не поширюються::

 • ати листок непрацездатності чи інвалідності або довідку, зазначену у ст. 5 Закону від 27 серпня 1997 року про професійну та соціальну реабілітацію та працевлаштування людей з обмеженими можливостями
 • старше:

 

 1. a) для жінок - 60 років,
 2. b) для чоловіків – 65 років;
 • є вагітними жінками або особами, які виховують дитину віком до 12 місяців;
 • самостійно піклуватися про трьох і більше дітей на території Республіки Польща;
 • є неповнолітніми;
 • перебувають у складній життєвій ситуації, що не дозволяє брати участь у витратах на допомогу
 • особи, які здійснюють догляд за особами, які мають листок непрацездатності або інвалідність
 • тимчасові опікуни, призначені неповнолітнім

 

Informacje w sprawie pomocy dla ludności uchodźczej z terenu Ukrainy


Informacja, dotycząca możliwości złożenia wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

 

Z dniem 1 lipca 2022 r. wszedł w życie przepis art. 8 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1383), umożliwiający składanie wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

Wnioski - które powinny obejmować okres przed dniem 30 kwietnia 2022 r. - czyli przed wprowadzeniem obowiązku podawania numeru PESEL obywateli Ukrainy -  należy złożyć w okresie 14 dni od dnia wejścia w życie ww. ustawy (do dnia 15 lipca 2022 r.)

Wnioski składa się na formularzu według wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, obowiązującego przed dniem 30 kwietnia 2022 r.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000608/O/D20220608.pdf

Wnioski złożone po 15 lipca 2022 r. nie będą rozpatrywane.


 

Materiały na temat ochrony czasowej udzielanej w Polsce. Materiały zostały opracowane przez MSWiA w porozumieniu z innymi resortami oraz EUAA

 

Komunikat Starosty Kolneńskiego w sprawie skoordynowanej pomocy dla ludności uchodźczej z Ukrainy - treść komunikatu

 

Jak zgłosić chęć pomocy ?

Dotyczy ona za równo osób potrzebujących oraz osób zainteresowanych jej udzieleniem.

Pomoc uchodźcom należy zgłaszać przez rządową stronę pomagamukrainie.gov.pl

 

Lista potrzeb humanitarnych, przygotowana na podstawie zapotrzebowania zgłoszonego przez stronę ukraińską

Lista produktów i środków, które mogą być przekazane potrzebującym na Ukrainie (w tym oczekującym przed przejściami granicznymi). - [PDF - 507kB]

 

Opieka zdrowotna

Uchodźcy z Ukrainy przebywający na terenie naszego kraju są objęci opieką zdrowotną - szczegółowe informacje

 

Nieodpłatna Pomoc Prawna w Powiecie Kolneńskim

Komunikat dla uchodźców wojennych z Ukrainy i Ukraińców mieszkających w Polsce - przejdź do strony

 

Pomoc cudzoziemcom w integracji realizowana przez PCPR w Kolnie - [PDF -  368kB]

 

Wsparcie psychologiczne zapewnione przez jednostki organizacyjne Powiatu Kolneńskiego - dane kontaktowe - [PDF - 188kB]

 

Wykaz jednostek udzielających wsparcia psychologicznego (również w językach obcych) na terenie woj. podlaskiego - przejdź do strony

 

Ulotka dla uchodźców z Ukrainy (PL / EN / UA / RU) - przejdź do strony

 

Polski Związek Głuchych organizuje pomoc dla Głuchych z Ukrainy - przejdź do strony

 

Informacje dla obywateli Ukrainy w języku ukraińskim ( ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ ) - [przejdź do strony / перейти на сторінку]

 

Informacje dla posiadaczy zwierząt z Ukrainy - przejdź do strony

 

Rynek pracy - Pинок праці

Rejestracja -  status bezrobotnego - pokój nr 3 (parter budynku), telefon - 86 278 95 24

Informacje na temat zatrudnienia - pokój nr 9 (I piętro), telefon - 86 278 95 51  i  86 278 95 24

Oddział Podlaski PFRON prowadzi w trybie ciągłym rekrutację do projektu unijnego pod nazwą „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”. [PDF 2,2MB]