Praktycznie jednogłośnie Radni udzielili wotum zaufania i absolutorium Zarządowi Powiatu Kolneńskiego. Podczas III sesji ZA głosowało 14 Radnych, przeciw była tylko jedna osoba. 

 

W czasie sesji Starosta, Tadeusz Klama podsumował ostatni miesiąc pracy Zarządu. A Sekretarz Powiatu, Agnieszka Chrzanowska omówiła raport o stanie Powiatu Kolneńskiego za ubiegły rok. 

 

Radni poznali też sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu za 2023 rok, a także opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku na ten temat. W głosowaniu za przyjęciem sprawozdania było 14 Radnych, przy jednym głosie przeciw. 

 

Radni przyjęli również, tym razem jednogłośnie,  uchwałę w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala Ogólnego w Kolnie. Zgodnie z relacją Dyrektor Szpitala, Anety Długozimy, placówka uzyskała dodatni wynik finansowy.